O nas

Biblioteka Główna WUM jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną pełniącą funkcje naukowe,  dydaktyczne i usługowe. Podstawowym jej zadaniem jest zapewnienie pracownikom naukowym i studentom Uczelni jak najszerszego dostępu do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach w medycynie i naukach pokrewnych. Rejestruje piśmiennictwo pracowników naukowych Uczelni, tworząc bazę WUM.Publikacje.

Biblioteka jako nadrzędna jednostka systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni sprawuje opiekę nad podległymi jej bibliotekami. Oferuje dostęp do najnowocześniejszych narzędzi wyszukiwawczych oraz najnowszego piśmiennictwa naukowego za pośrednictwem medycznych baz danych.

Początki Biblioteki sięgają 1947 roku, wtedy decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, z którego wywodzi się Warszawski Uniwersytet Medyczny, powołano Bibliotekę Wydziału Lekarskiego. Opiekę nad nią powierzono prof. Wiktorowi Grzywo-Dąbrowskiemu. Pierwszą siedzibą Biblioteki były pomieszczenia suteryny Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala przy ul. Nowogrodzkiej 59. W 1948 roku, dzięki staraniom profesora, została przeniesiona do budynku Zakładu Medycyny Sądowej, przy ul. Oczki 1.

Rok 1950 był szczególną datą w historii Biblioteki – Wydział Lekarski UW został przekształcony w Akademię Medyczną i tym samym Biblioteka stała się Biblioteką Główną AM. W ciągu kolejnych lat, w oczekiwaniu na nowy gmach, wraz z rozszerzaniem działalności Biblioteki i związaną z tym potrzebą większej przestrzeni, adaptowano kolejne pomieszczenia Zakładu Medycyny Sądowej oraz Domu Medyka, gdzie między innymi mieściła się wypożyczalnia podręczników i beletrystyki dla studentów oraz czytelnia książek i czasopism. Jednak wobec stale zwiększającego się księgozbioru, takie rozwiązania były tymczasowe i problemy lokalowe rozwiązywały jedynie doraźnie.

Lata 90-te  zapoczątkowały erę komputeryzacji, w 1998 roku uroczyście otwarto Multimedialną Czytelnię Internetową oraz wprowadzono nowe narzędzia wspomagające procesy biblioteczne – komputerowy system obsługi SOWA.

W ciągu niemal pięćdziesięcioletniego, ograniczonego warunkami lokalowymi, rozwoju Bibliotece udało się zgromadzić pokaźny księgozbiór – dziś liczący ponad 400 tysięcy książek i czasopism.

Bibliotekę Główną tworzą cztery podstawowe oddziały:

  • Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – pozyskiwanie i opracowanie materiałów bibliotecznych,
  • Oddział Udostępniania Zbiorów – udostępnianie prezencyjne zbiorów oraz  obsługa wypożyczeń, w tym realizacja zleceń kierowanych do Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
  • Oddział Informacji Naukowej – realizacja usług w ramach szeroko pojętej informacji naukowej oraz promocja zasobów i usług bibliotecznych,
  • Oddział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych - obsługa wszystkich procesów związanych z systemem bibliotecznym, digitalizacja i reprografia.

22 marca 2008 roku AM zmieniła nazwę na WUM, a Biblioteka Główna stała się Biblioteką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowa nazwa podkreśla rangę Uczelni, nawiązując jednocześnie do jej tradycji i korzeni.

Rok 2012 był kolejnym ważnym przełomem w historii Biblioteki, która po półwiecznych zmaganiach z trudnymi warunkami i brakiem własnego miejsca została przeniesiona do nowoczesnego budynku przeznaczonego na Centrum Biblioteczno-Informacyjne. Czterokondygnacyjny gmach wyposażony  w multimedialne sale wykładowe, w pełni skomputeryzowana czytelnia i wypożyczalnie, zapewnia studentom i pracownikom Uczelni optymalne warunki do korzystania z usług Biblioteki.