Oksfordzki podręcznik endokrynologii

Oksfordzki podręcznik endokrynologii
Helen E. Turner, Richard Eastell, Ashley Grossman (red.). Oksfordzki podręcznik endokrynologii, Warszawa 2022